Fashion Story: Demons

Arsenii_Gerasymenko_01

Dress by Poustovit. Dress by Yulia Yefimtchuk.
Arsenii_Gerasymenko_02

Dress by Yulia Yefimtchuk.
Arsenii_Gerasymenko_03

Dress and apron by Poustovit. Catsuit by Poustovit.
Arsenii_Gerasymenko_04

Dress and apron by Poustovit. Jacket and skirt by Yulia Yefimtchuk. Photography by Arsenii Gerasymenko, fashion and hair by Dara Dukhnovskaya and modeling by Iana Podosielnik. Creative info: Arsenii Gerasymenko.