Fashion Story: Dust


Photography by Chang Liu, fashion by Peng Xian, makeup and hair by Wan Li Jun, photography assistance by Wang Yan Ru and modeling by Peng Xian.