Fashion Story: The Resort that We Deserved

All clothes vintage Soviet era No-Name brands.
All clothes vintage Soviet era No-Name brands.
All clothes vintage Soviet era No-Name brands.
All clothes vintage Soviet era No-Name brands.
All clothes vintage Soviet era No-Name brands. Photography by Saidat Umalatova, fashion by George Takulov, make up by Amina Avtarkhanova, modeling by Alesya Fenyova and Aisha Lepshakova. Assistance by Anton Maksimov and Vladimir Fenyov.