ON THE ROAD: MIAMI BEACH, FLORIDA

Margie Method explores the streets around the beaches of Miami, Florida. Click for details.

1

2

3

4

5

Margie Method explores the streets around the beaches of Miami, Florida